Disclaimer & privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN
WEBSITE WWW.STORMSHARBOUR.BE

Deze website is eigendom van Storms' Projects Comm.V., BTW BE 0472.846.195 RPR Brugge, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185 - 0032 51 40 40 10 - info@vlaemynck.be.

Door de toegang tot en het gebruik van de website www.stormsharbour.be (hierna "de website"), verklaart de bezoeker van de website zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en verbindt de bezoeker er zich toe deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, lay-out, structuur, sourcecodes, programmatuur, foto's, animaties, audiovisuele werken, gegevens, muziek, merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Storms' Projects Comm.V. of rechthoudende derden.

Door op deze site te surfen verkrijgt de bezoeker geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Niets uit de website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Storms' Projects Comm.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Storms' Projects Comm.V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Storms' Projects Comm.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan deze de beheerder van de site contacteren info@vlaemynck.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, zonder aankondiging of kennisgeving, aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Storms' Projects Comm.V. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Storms' Projects Comm.V. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Storms' Projects Comm.V. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Storms' Projects Comm.V. hecht belang aan de privacy van de gebruiker van de website. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van de informatie-aanvraag van de gebruiker. De persoonsgegevens van de gebruiker worden niet doorgegeven aan derden.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Storms' Projects Comm.V., Kortrijkstraat 9, B - 8700 Tielt, info@vlaemynck.be.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Storms' Projects Comm.V., Kortrijkstraat 9, B - 8700 Tielt, info@vlaemynck.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Storms' Projects Comm.V. kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de bezoeker naar de website gekomen is, of waarlangs deze die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De internetbrowser van de gebruiker laat toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de gebruiker de cookies nadien van diens harde schijf verwijdert. De gebruiker kan hiervoor de help-functie van de internetbrowser raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op de website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

© 2015 Storms' Projects Comm.V.. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.